Kontakt tel. 032 209 96 69 e-​mail: hotelkinga@wp.pl
http://kinga-hotel.pl/

Opis

Hotelu Restau­ra­cji „Kinga”. Hotel Restau­ra­cja „Kinga” powstał w 1997 roku. Poło­żony jest przy tra­sie A1 Cieszyn-Warszawa, 25 km od lot­ni­ska w Pyrzo­wi­cach i 2 km od cen­trum Kato­wic. Dys­po­nu­jemy poko­jami gościn­nymi 1, 2, 3 oso­bo­wymi, restau­ra­cją dla 70 osób a także wła­snym bez­płat­nym par­kin­giem. Do dys­po­zy­cji gości cało­do­bowe Taxi.

Na gości Hotelu „Kinga” cze­kają przy­tulne i kom­for­towe pokoje: jedno, dwu i trzy-osobowe . Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki oraz śnia­da­nia w postaci stołu szwedz­kiego w cenie 30 zł za osobę. Doba hote­lowa trwa od 14do 12 następ­nego dnia. W cenę pokoju wli­czony jest par­king i inter­net. W każ­dym pokoju znaj­duje się: łazienka, tele­fon, tele­wi­zor, tv-sat, kli­ma­ty­za­cja ste­ro­wana pilo­tem. Hotel posiada 25 pokoi, restau­ra­cję hote­lową, barek nocny oraz sezo­nowy ogró­dek. W recep­cji hote­lo­wej ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nego zde­po­no­wa­nia gotówki oraz przed­mio­tów wartościowych.

Hotel świad­czy usługi w zakresie:

  • room-service,
  • pra­nie, czysz­cze­nie i pra­so­wa­nie odzieży,
  • mycie samo­chodu.

Akcep­tu­jemy karty płat­ni­cze
Mile widziane zwie­rzęta
Zniżki dla sta­łych klien­tów
Zniżki week­en­dowe
Ser­decz­nie zapraszamy

Informacje dodatkowe

Wyposażenie obiektu ---
Okoliczne atrakcje ---
Parking dla klientów ---
Położenie obiektu ---
Akceptacja psów ---

Lokalizacja

Katowice
ul. Zimowa 36